کارگاه فنون ترجمه شعر

10 جلسه 20 ساعت
استاد: احمد پوری
تاریخ شروع: 24-08-1399

کارگاه تحلیلی متون کلاسیک ایران

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 25-08-1399