استاد

حسن میرعابدینی

پژوهش و نقد ادبی

درباره حسن میرعابدینی


حسن میرعابدینی، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1332 در تهران متولد شد. میرعابدینی در رشته روزنامه‌نگاری و ادبیات تحصیل کرده و کتاب «صدسال داستان‌نویسی» او یکی از ارزشمندترین پژوهش‌ها و منابع در حوزه داستان ایران به شمار می‌رود. او در این کتاب فرآیند شکل‌گیری و تحول ادبیات داستانی ایران را از منظر ادبی، تاریخی و اجتماعی درصد سال اخیر موردبررسی قرار می‌دهد. در این سال‌ها آثار تحلیلی و پژوهشی ارزشمندی در حوزه ادبیات داستانی ایران از میرعابدینی منتشر شده است.

تألیف:

    پیشه دربه‌دری: زندگی و آثار بزرگ علوی. نشر چشمه، ۱۳۹۶
    تاریخ ادبیات داستانی ایران. انتشارات سخن، ۱۳۹۲
    تک‌چهره نویسنده. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، ۱۳۹۵
    تک‌چهره نویسنده، دفتر دوم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1395
    جهانی داستانی ایرانیان: نگاهی به جهان داستانی نیما، شاملو، اخوان ثالث، احمد محمود، جلال آل احمد و … (مقاله‌ها و گفتگوها).انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۵
    در ستایش داستان: مقاله‌ها و گفتگوها. نشر چشمه، ۱۳۸۹
    دهه هشتاد، داستان کوتاه ایرانی. کتاب خورشید، ۱۳۹۷
    سرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران. فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۶
    سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا ۱۳۲۰) در چارچوب طرح تطور مضامین داستانیِ گروه ادبیات معاصر. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۷
    شهروند شهرهای داستانی: تحلیل زندگی و آثار محمدعلی جمال‌زاده. تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶
    ص‍د س‍ال داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی ای‍ران. ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه، ۱۳۷۷.
    فرهنگ داستان‌نویسان ایران از آغاز تا امروز. نشر چشمه، ۱۳۸۶
    مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۸
    هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی. ک‍ت‍اب خ‍ورش‍ی‍د، ۱۳۸۴

دوره های مرتبط