کارگاه هنرمند و دنیای هنر

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 19-01-1400

کارگاه طراحی پارچه

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 08-07-1399

تاریخ و فلسفه هنر

22 جلسه 44 ساعت
استاد: امیر نصری
تاریخ شروع:

تاریخ هنر معاصر جهان

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 04-12-1399

کارگاه طراحی فیگور و پرتره

8 جلسه 32 ساعت
استاد: علی ندایی
تاریخ شروع: 15-05-1399

English for Artists

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 17-08-1399

کارگاه طراحی ذهنی

12 جلسه 51 ساعت
استاد: علی ندایی
تاریخ شروع: 11-03-1400

پیشگامان هنر معاصر جهان

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 01-05-1399

ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 24-06-1399

کارگاه نقاشی پیشرفته

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

کارگاه طراحی لباس

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

کارگاه طراحی و نقاشی مدرن

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 29-04-1399

کارگاه عکاسی پایه

15 جلسه 45 ساعت
تاریخ شروع: