مکاتب نگارگری در ایران

12 جلسه 24 ساعت
تاریخ شروع: 07-07-1400

کارگاه هنرمند و دنیای هنر

12 جلسه 36 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 19-01-1400

سینما و هنرها

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 27-03-1400

کارگاه پرفورمنس آرت

10 جلسه 30 ساعت
استاد: امیر راد
تاریخ شروع: 24-05-1400

کارگاه دنیای بینارشته‌ای موسیقی

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 27-06-1400

تفکر مدرن در نقاشی

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 16-06-1400

کارگاه طراحی پارچه

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع: 20-04-1400

تاریخ و فلسفه هنر

28 جلسه 56 ساعت
استاد: امیر نصری
تاریخ شروع: 20-07-1400

تاریخ هنر معاصر جهان

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 04-12-1399

کارگاه طراحی فیگور و پرتره

8 جلسه 32 ساعت
استاد: علی ندایی
تاریخ شروع: 15-05-1399

English for Artists

10 جلسه 20 ساعت
تاریخ شروع: 17-08-1399