2
تعداد ترم
20
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع: 1400-08-26
تاریخ پایان:
چهارشنبه 15:00 17:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
دوره فلسفه زیبایی

دوره فلسفه زیبایی

متافیریک زیبایی، هرمنوتیک زیبایی

این دوره، در دو ترم با عناوین «متافیزیک زیبایی» و «هرمنوتیک زیبایی» برگزار می‌شود و ضمن معرفی آراء مهمترین متفکرین و فلاسفه در این دو مبحث، دیدگاه‌های آنها در خصوص مفهوم و کاربرد زیبایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ترم اول، نظریه زیبایی در یونان باستان و به‌ویژه نزد افلاطون تشریح شده و مسائل اساسی آن از جمله نظام مُثُل افلاطونی و جایگاه هنرمند در جمهوری افلاطون و سپس آراء ارسطو درباره محاکات، فضیلت و بوطیقا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش بعد حکمت مشاء (فارابی و ابن سینا) و تأثیر هنر در مدینه فاضله فارابی، نظریه زیبایی و کمال محسوس ابن سینا، سپس عرفان ابن عربی و نظریه زیبایی، ابداع و پیامبرانگی هنر نزد شیخ اشراق و در آخر زیبایی و وجود از دیدگاه ملاصدرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم آگوستین و مسیحیت قرون وسطی؛ پیوند معنای زندگی و زیبایی، همچنین کانت و یگانگی سوژه آزاد در آگاهی با ابژه طبیعت و هدف زیبایی تشریح می‌شود. در ادامه آغاز ایدآلیسم در دیدگاه فیخته، آغاز فلسفه هنر و نقش هنر در کنار دین و عقل به عنوان سه مجرای حرکت روح مطلق در جهان در نظریات هگل و در نهایت آراء هولدرلین شاعر پر آوازه آلمانی معرفی خواهند شد.
در ترم دوم این دوره، ضمن بررسی فیلسوفان دوره جدید، به مسائلی از جمله اسطوره، زبان و هندسه فهم در نسبت با زیبایی و هنر پرداخته خواهد شد. در قسمت نخست، فلسفه اسطوره به عنوان کهن الگو در درک ما از زیبایی تشریح می‌شود و در ضمن آن به آراء متفکرانی از جمله شلینگ و فروید اشاره خواهد شد. در قسمت دوم آن به بررسی هرمنوتیک زیبایی و نقش فاهمه در دریافت جهان زیبا پرداخته می‌شود و در ضمن آن به آراء فیلسوفانی همچون نیچه، هایدگر، گادامر و دریدا نیز اشاره خواهد شد. در بخش آخر آراء علامه طباطبایی و تیلیش نیز در باب نسبت هنر و دین به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.


مباحث اصلی در جلسات مختلف این دوره به شرح زیر می‌باشند:

محتوای دوره

ترم اول: متافیزیک زیبایی

1 افلاطون و مدینه فاضله بدون هنرمندان

2 ارسطو، محاکات و فضیلت

3 حکمت مشاء و زیبایی به مثابه کمال محسوس

4 آگوستین و مسیحیت قرون وسطا

5 عرفان ابن عربی و نظام اشراق

6 صدرا، زیبایی عارض وجود است

7 کانت، هنر بیرون از عقل محض

8 فیخته و آغاز ایدآلیسم

9 هگل و آغاز فلسفه هنر

10 هولدرلین و هنر رمانتیک

 

ترم دوم :هرمنوتیک زیبایی

1 پدیدارشناسی هنر به مثابه روش

قسمت نخست: اسطوره

2 شلینگ، شهود هنری طبیعت به مثابه سوژه کل

3 فروید، زیبایی و اسطوره و نسبت آن با میل

قسمت دوم: هرمنوتیک زیبایی

4 نیچه، آفرینش، شهود و زبان هنر

5 هیدگر، هنر و بحران مدرنیته

6 گادامر، آفرینش اثر هنری و امتزاج افق ها

7 دریدا، نقد ساختار شکنانه، نشانه شناسی و هنر آوانگارد

قسمت سوم: نسبت دین و فلسفه هنر

8 توماس آکوییناس، دیالکتیک الهیات و هنر

9 تیلیش، الهیات فرهنگ

10 علامه طباطبایی، اعتباریات و امر زیبا

 

 

دوره های مرتبط

ویتگنشتاین: فلسفه، زبان و زیبایی

10 جلسه 20 ساعت
استاد:
تاریخ شروع: 1399-11-12