استاد دوره

سارا توکلی بینا

سینما

1
تعداد ترم
12
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
3
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
سه شنبه 16:00 19:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
کارگاه سينما‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬هنرها

کارگاه سينما‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬هنرها

با‭ ‬تولد‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بيستم،‭ ‬ساير‭ ‬هنرها‭ ‬دستخوش‭ ‬تغيير‭ ‬و‭ ‬تبديل‭ ‬شدند. ‬سينما‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬خود‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬هنرهاي‭ ‬نمايشي،‭ ‬هنر‬هاي‭ ‬تجسمي‭ ‬و ادبیات ‬دائما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬دگرگوني‭ ‬بوده‭ ‬است. اين‭ ‬فعل‭ ‬و‭ ‬انفعال برگرفته‭ ‬از‭ ‬روح‭ ‬زمانه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬نيازها‭ ‬و‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬هنرمند‭ ‬و‭ ‬خالق‭ ‬داشته‭ ‬است. در‭ ‬حاليكه‭ ‬فرم‌های‭ ‬هنري‭ ‬با‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬فناوري‭ ‬زمانه‭ ‬دستخوش‭ ‬تغيير‭ ‬و‭ ‬تجديد‭ ‬هستند، ‬دغدغه‌هاي‭ ‬انساني‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬سوالات‭ ‬قديمي‭ ‬دارند ‬و‭ ‬دائما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬جستجوي‭ ‬راه‌هاي‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مي‌باشند. رابطه‭ ‬بين‭ ‬هنرمند،‭ ‬اثر‭ ‬هنري،‭ ‬مخاطب،‭ ‬فناوري‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاريخ‭ ‬باني‭ ‬تولد‭ ‬هنر‬هاي‭ ‬نو‭ ‬بوده‭ ‬است. ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬يكم‭ ‬نيز‭ ‬ما‭ ‬يقينا‭ ‬با‭ ‬دگرديسي‭ ‬دوباره‭ ‬هنر‭ ‬مواجه‭ ‬خواهيم‭ ‬شد،‭ ‬ويديو‭ ‬آرت،‭ ‬بازي‌هاي‭ ‬مجازي‭ ‬و‭ ‬هنرهاي‭ ‬اينتراكتيو‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬ابتدايي‭ ‬از آن ‬مي‌باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در کارگاه سينما‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬هنرها در‭ ‬حاليكه‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬كليت‭ ‬فكر‭ ‬مي‌شود،‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬رابطه ‬بين‭ ‬انواع‭ ‬هنرها‭ ‬و‭ ‬سينما پرداخته می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تماشاي‭ ‬آثار‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬آنها،‭ ‬چيستي‭ ‬و‭ ‬محدوده‌هاي‭ ‬هنرها مورد‭ ‬بررسي قرار می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬ريشه‌هاي‭ ‬مشترك‭ ‬و‭ ‬مختلف آنها ‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬شناخته می شود. همچنين‭ ‬رابطه‭ ‬هنرها‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مخاطب‭ ‬مورد بررسی قرار می‌گیرد ‬تا‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬بهتري‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كل‭ ‬و‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬هنرها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خاص دست یافته ‬و‭ ‬چرايي‭ ‬تغيير‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان مشخص شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬اين‭ ‬کارگاه،‭ ‬ضمن‭ ‬تماشای‭ ‬حيطه‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬فيلم‌ها‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬هنری،‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬پاره‌ای‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬مهم‭ ‬منتقدين،‭ ‬فلاسفه ‬و‭ ‬هنرمنداني‭ ‬مانند آندره‭‌ی ‬تاركوفسكي، ‭اینگمار ‬برگمن،‭ ‬جوليانو‭ ‬برونو و والتر ‬بنيامين پرداخته می‌شود و ‬در‭ ‬طول کارگاه،‭ ‬هنرجویان موظف‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬تمرین ‬هاي‭ ‬عملي‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توليد‭ ‬يك‭ ‬فيلم‭-‬كلاژ‭ ‬مي‌باشند‭. ‬اين‭ ‬تمرين‭ ‬ها‭ ‬به هنرجویان در‭‬كشف‭ ‬مرزهای‭ ‬سايه‭ ‬روشن‭ ‬ميان‭ ‬سينما‭ ‬و‭ ‬هنرهاي‭ ‬ديگر‭ ‬کمک خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬مي‭‌‬شود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬پروسه‭ ‬ذهني‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هنرمند آشنا ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

محتوای دوره

این کارگاه در 12 جلسه سه ساعته به شرح زیر برگزار خواهد شد؛

 

جلسه اول- خالق كيست، زيبايي چيست، اساسا سوال ما چيست؟

 

جلسه دوم - ديدن، شنيدن و خواندن در لابه‌لای زمان‌ها. 

مطالعه: تاركوفسكي(تجسم زمان) -والتر بنيامين(اثر هنري در عصر تكثير مكانيكي)

تماشا: سوكوروف(كشتي روسي)

تمرين -نوشتن يك رويا

 

جلسه سوم - كادر بندي هنری در سینما

مطالعه: تاركوفسكي(تجسم زمان) - سوزان سونتاگ (عليه تفسير)

تماشا: تاركوفسكي (اندري روبلوف)

تمرين: نوشتن در مورد يك واقعه حقيقي قابل توصيف كه در خاطره شما ماندگار بوده است.

 

جلسه چهارم- كولاژ و سينما

مطالعه: تاركوفسكي(تجسم زمان)

تماشا: تاركوفسكي(آينه)

تمرين :انتخاب يك تصوير و يك شي و آوردن آن به كلاس.

**  برنامه گفتگو جلسات انفرادي در جهت ايده پروژه.

 

جلسه پنجم - نمايش و تحليل تمرين ها در كلاس

تمرين :خلق ايده اوليه و توليد يك عكس از آن ايده- آوردن نامه‌ای معروف يا شخصي به كلاس

 

جلسه ششم- سينما و ادبيات

مطالعه: تاركوفسكي(تجسم زمان) ، سوزان سونتاگ، گفتگوي دوراس گدار 1979

تماشا: برگمن(پرسونا، )كريس ماركر(بي آفتاب)

تمرین: نوشتن يك متن در ارتباط با ايده،

آوردن متن دلخواه از يك هنرمند به كلاس

 

جلسه هفتم- سينما و معماري

مطالعه: جوليانو برونو

تماشا: سورنتينو (زيباي بزرگ) فليني(رم )، روسوليني (سفر به ايتاليا)

تمرین: در يكي از قسمت هاي شهر و يا يك ساختمان پرسه بزنيد و نقشه  بصري و رواني آن را خلق كنيد.

 

جلسه  هشتم سينما و نقاشي

مطالعه: برگمن (شيوه هاي ديدن)

تماشا: آثار پيتر گرينوي (لا ژته)، كريس ماركر، فيلم هاي كوتاه الن رنه

تمرین:  یک نقاشي كه با ان احساس نزديكي مي‌كنيد را انتخاب كنيد و با يك قطعه كوتاه ان را تعريف كنيد.

        

جلسه نهم- سينما و تئاتر

مطالعه: سوزان سونتاك(فيلم و تئاتر)

تماشا: نگاهي بر اثار روي اندرسون،  لارس وون ترير(داگويل)

تمرین: صورت شخصي را كه دوست داريد به مدت 1 دقيقه ضبط كنيد.

**  برنامه گفتگو جلسات انفرادي در جهت ايده پروژه.

 

جلسه دهم - نمايش و تحليل تمرين ها در كلاس، ارائه پيشرفت پروژه آخر ترم.

تمرین: بررسي پيشرفت پروژه فيلم-كلاژ ها.

 

جلسه يازدهم- سينما و موسيقي

مطالعه:  The tunning of the world- Murray Schafer

تماشا: آثار جان كيج

تمرین: توليد يك كلاژ صوتي از صداها و موسيقي براي پروژه پايان ترم.

 

جلسه دوازدهم -سينما و پرفورمنس آرت، اينتراكتيو آرت

مطالعه:  اشعار پوشكين،The language of new media - L.Manovich

تماشا: نگاهي به آثار كريستف ووديشكو وآثار ماتيو بارني(ويديو آرتThe Cremaster Cycle)

 

جلسه اختتاميه - نمايش پروژه‌های پايان ترم

دوره های مرتبط

سینما و هنرها

10 جلسه 30 ساعت
تاریخ شروع:

تاریخ سینما

12 جلسه 36 ساعت
تاریخ شروع: 1402-01-24

اصول کارگردانی و دکوپاژ فیلم

12 جلسه 36 ساعت
تاریخ شروع: 1402-02-30

مبانی فیلمنامه

12 جلسه 36 ساعت
تاریخ شروع: 1401-01-18