دیدار و گفتگو با مهرداد ملکزاده

دیدار و گفتگو با مهرداد ملکزاده، صبح پنجشنبه دهم بهمن ماه در «موسسه هنر فردا» برگزار شد.
عکس: فاطمه رضوانی