دیدار و گفتگو با منوچهر سادات افسری

دیدار و گفتگو با منوچهر سادات افسری صبح پنجشبه دوازدهم دی ماه در موسسه «هنر فردا» برگزار شد.

عکس: فاطمه رضوانی