تاریخ و فلسفه هنر

28 جلسه 56 ساعت
استاد: امیر نصری
تاریخ شروع: 20-07-1400

متن مقدس به مثابه اثر ادبی

12 جلسه 24 ساعت
تاریخ شروع: 21-07-1400